Namazda Okunan Kısa Sureler

Namazlarda okunan bir takım sureler vardır. Bu surelerden ikisini bu yazımızda işlemeye çalışacağız. İlk işleyeceğimiz sure izaca suresi olacaktır. Nasr suresi olarak da bilinen bu kısa sure Kur’an’ın 110. suresidir. 3 ayetten oluşmaktadır. İsmini ilk ayetinde geçen ve müminlere Allah’ın yardımını bildiren nasr kelimesinden almıştır. Bu sure hakkında bir hadiste; “Bu sure, Kur’an’ın dörtte birine denktir” buyurulmaktadır (Tirmizî, Fedâilul-Kur’an, 10) Bu sureye izacae adı da verilmiştir. Şimdi gelelim bu surenin okunuşu ve mealine;

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.
“Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.”

Namazlarda okunan bir diğer sure ise eraeytellezi (Maun) suresidir. Kur’an’ın 107. suresi olan Eraeytellezi suresi yedi ayetten oluşmaktadır. Surenin tamamı münafıklardan ve riyakarlardan söz etmektedir. Surenin ilk bölümünde yetimin hakkını yiyen ve yoksulun açlığı ile ilgilenmeyen kimselerin durumları tehdit ifade eden üslupla bildirilmektedir. Surenin ikinci bölümünde ise, kıldıkları namazdan gafil olanlar ve gösteriş için namaz kılanların ahirette karşılaşacakları acıklı azap vurgulanmaktadır. Maun suresi olarak bilinen bu surenin okunuşu ve meali şöyledir:

Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.
“Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”

Bu sureler dışında namazlarda okunan diğer bir takım kısa surelerde mevcuttur. Tüm kısa sureleri öğrenmeniz için sizleri http://www.namazsuresi.com adresine yönlendirmek istiyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir